Obchodní podmínky

DAVINES ACADEMY CZ

Poskytovatel služeb, osobních kurzů v oblasti kadeřnických úkonů, udržitelnosti a módy je
HAIR SERVIS, spol. s r.o.
Rabasova 1081/1, 140 00 Praha 4
IČ: 26747049
DIČ: CZ26747049

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb uvedených na www.davinesacademy.cz a objednatelem poskytovaných služeb nebo produktů. Provozovatel poskytuje osobní kurzy kadeřnických úkonů, udržitelnosti a módy na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. Objednáním konkrétního termínu nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS, zpráva na Instagramu a Facebooku, online na www.davinesacademy.cz projevuje objednatel svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby DAVINES ACADEMY CZ nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín kurzu
Termín kurzu je buď určen, nebo může být dohodnut individuálně (osobně, telefonicky, emailem, online přes webové stránky provozovatele). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou. Pro platnost objednávky musí být celá částka za vybraný kurz (službu) uhrazena nejdéle do tří pracovních dnů po závazné objednávce. Částka za kurz musí být uhrazena na účet 2201894062/2010. Do poznámky musí být uvedeno jméno objednatele a datum kurzu. V případě, že částka není do tří pracovních dnů uhrazená, rezervace je automaticky neplatná a poskytovatel si vyhrazuje právo místo na kurzu nabídnuto dalším zájemcům. V případě uplatnění dárkového poukazu, voucheru nebo slevové akce přes slevový portál, musí objednatel po závazné objednávce zaslat email s číslem dárkového poukazu nebo voucheru na základě, kterého rezervaci uplatňuje.

Storno a Přeobjednání
Při řádném stornování kurzu, maximálně tři dny před jeho konáním, si můžete tento kurz nahradit v následujícím termínu konání kurzu. Řádné stornování znamená zaslání emailu na info@davinesacademy.cz maximálně tři pracovní dny před konáním kurzu. Pokud si nebudete přát náhradní termín, ale raději vrátit peníze, napište do emailu také Vaše číslo účtu, na které si přejete částku zaslat. V případě nedodržení storno podmínek kurz objednateli automaticky propadá a částka za kurz je nevratná. V případě nenaplnění kurzu více než čtyřmi účastníky si provozovatel DAVINES ACADEMY CZ vyhrazuje právo nabídnout zájemcům jiné datum kurzu. Toto se vztahuje i na dárkové poukazy, vouchery nebo slevové akce přes slevový portál.

Dárkové poukazy, vouchery, slevové akce přes slevové portály
Má-li zákazník dárkový poukaz, voucher apod. na konkrétní kurz nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz, voucher lze vyčerpat pouze na kurzy.  Dárkový poukaz, voucher apod. lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky. Platbu dárkovým poukazem, voucherem apod. je nutno nahlásit při objednávce kurzu pro ověření platnosti a to emailem. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce kurzu, nemusí být akceptován pro platbu. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby
Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník se dostaví na kurz v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
b) zákazník se dostaví na kurz se zdravotními problémy
c) zákazník se dostaví na kurz v nevyhovujícím hygienickém stavu

Osobní věci a cennosti
Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceníky
Ceníky jsou k nahlédnutí v akademii nebo na webových stránkách provozovatele. Ceny platí po čas provozní doby. Jsme plátci DPH.

3. Platby

Platby za služby lze zaplatit pouze převodem na účet 2201894062/2010.

Storno poplatek
V případě nedodržení storno podmínek, kurz nebo služba objednateli automaticky propadá a nemá nárok na vrácení částky. To platí I v případě dárkových poukazů, voucherů a slevových akcí přes slevové portály.

Vymáhání plateb
Provozovatel je oprávněn zmocnit třetí osoby k vymáhání svých pohledávek za klientem.

4. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

5. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2021.

Ochrana osobních údajů 
Provozovatelem stránek www.davinesacademy.cz je HAIR SERVIS, spol. s r.o..
Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.
Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

Provozovatel o uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:
jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační údaje, datum narození, mobil

Jak s osobními údaji nakládáme:
Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu. Děkujeme za respektování obchodních podmínek, těšíme se na Vaši návštěvu - DAVINES ACADEMY CZ